Pozvánky na valnou hromadu

Na těchto stránkách jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu (nejméně 30 dnů přede dnem konání valné

hromady) až do okamžiku konání valné hromady a uváděny další údaje pro akcionáře.